Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus Idrettslag

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 10. Mar 2018


Til medlemmer i Melhus Idrettslag


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 27. februar 2018.

Årsmøtet avholdes den 16. mars 2018 kl. 19.00 i klubbhuset Gruva.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og avdelingenes årsmeldinger.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 Behandle forslag om endring av signaturfullmakt for idrettslaget

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta valg:

         14.1              Arbeidsutvalget

         14.2              Kontrollkomite

         14.3              Revisor 

         14.4               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
                                representasjonsrett
. Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene.

         14.5              Valgkomite

         14.6              Husstyret

         14.7              17. mai 2017: fanebærer og 2 fanevakter

 

 Vedlagt følger følgende dokumenter:

Saksframlegg blir lagt ut på idrettslaget sider.

Hovedlagets og avdelingenes årsmelding, regnskap og budsjett finner du her.

 Avdelingenes årsrapporter, regnskap og protokoller blir lagt ut etter hvert som de blir ferdige.

 

Med vennlig hilsen

styret i Melhus Idrettslag