Medlemskontingent

For å registrere seg som aktivt medlemskap i Melhus Idrettslag må man betale medlemskontingent for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. Alle medlemmer, utøvere, trenere, støtteapparat eller styremedlemmer må betale medlemskontingent hvert år for å delta på aktiviteter som trening, kamper, konkurranser, stevner, cuper o.l. For å delta på dette som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges Idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, der en personlig elektronisk transaksjon er gyldigheten for å være medlem i Melhus Idrettslag og derav Norges Idrettsforbund. Hoopit har integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund som medlemssystem og samhandler med minidrett.no. 

 

Betaling og pris

Medlemskontingenten er fastsatt til 150,- i året (følger kalenderåret) per medlem og faktureres via medlemssystemet Hoopit med betalingsfrist 1. februar hvert år. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i hovedlaget i Melhus Idrettslag som vanligvis er den nest siste uka i Mars hvert år. 

 

Fortsatt ikke medlem?

Klikk deg inn her for å registrere deg som medlem i Melhus Idrettslag:

https://admin.hoopit.io/melhus-idrettslag-735223

 

Hvorfor betale medlemskontingent?

  • Ditt personlige medlemskap utløser støtte fra NIF.
  • Medlemmer mellom 6-19 år som er aktive medlemmer vil blant annet utløse støtte fra lokale aktivitetsmidler (LAM) som fordeles tilbake til avdelingene.
  • Inntektene brukes til å dekke kostnader hovedlaget har i form av drift av anlegg, forsikring og andre kostnader som er knyttet opp for å opprettholde en trygg aktivitetshverdag for våre medlemmer
  • Alle barn som er betalende medlem av Melhus Idrettslag og deltar i organisert aktivitet i regi av klubben er forsikret gjennom IF barneidrettsforsikring. Ordningen gjelder for alle våre medlemmer. For mer informasjon se Melhus Idrettslag Klubbhåndbok.

 

Medlemskontingent og Treningsavgift

Medlemskontingenten må ikke forveksles med treningsavgiften, der sistnevnte er tilpasset kostnaden for å delta i en av avdelingenes aktivitetstilbud. Treningsavgiften betales til avdelingen, mens medlemskontingenten betales til hovedlaget i Melhus Idrettslag. Medlemsskapet må være i orden for at  forsikringsordningene i idretten skal gjelde. Det holder ikke å betale treningsavgift.


Utdrag fra lovnorm Melhus Idrettslag

§ 2 Organisasjon

 (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.


§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8)Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

[1] Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.Spørsmål angående Medlemskontingent? Ta kontakt på post@melhusil.no