Saksliste årsmøte Melhus idrettslag 2017

Postet av Hovedstyret i Melhus IL den 14. Mar 2017


Til medlemmer i Melhus IdrettslagMelhus 14. mars 2017

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Melhus idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19. februar 2017.

Årsmøtet avholdes den 21. mars 2017 kl 20.00 i klubbhuset Gruva.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning og avdelingenes årsmeldinger.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 Behandle søknad om å opprette svømming som ny avdeling i idrettslaget.

10.2 Vedta lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.

10.3 Behandle forslag fra Trimavdelingen om Melhus idrettslags engasjement i 17. mai-toget

10.4 Låneopptak nytt lysanlegg i Gruva

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta valg:

15.1 Arbeidsutvalget

15.2 Kontrollkomite

15.3 Revisor

15.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene.

15.5 Valgkomite

15.6 Husstyret

15.7 17. mai 2017: fanebærer og 2 fanevakter

Vedlagt følger følgende dokumenter:

- Saksframlegg blir lagt ut på idrettslaget sider.

- Hovedlagets og avdelingenes årsmelding, regnskap og budsjett finner du her.

- Pga. utfordringer med å finne kandidater til styret vil valgkomiteens forslag bli lagt ut når det blir klart.


Med vennlig hilsen
styret i Melhus Idrettslag