Retningslinjer for leder i Melhus IL

Postet av Melhus IL den 11. Apr 2008

TeMelhus ILkst
(11.04.08) Beskrivelse av retningslinjer for leder i Melhus idrettslag.

1. Organisering

1.1 Lederen velges av årsmøtet for 2 år av gangen.
1.2 Lederen er medlem av lagets styre og er organisasjonsmessig underlagt dette.
1.3 Lederen er medlem av lagets arbeidsutvalg.

2. Arbeidsoppgaver

2.1 Daglig ledelse av laget.
2.2 Påse at NIF`s lover følges.
2.3 Lagets kontakt utad mot kommune/ idrettsråd.
2.4 Leder styrets forhandlinger og møter.
2.5 Attestere alle utgiftsbilag som gjelder laget generelt.
2.6 Være leder og inspirator.
2.7 Gjennomgå lagets lover og retningslinjer med nye medlemmer av styret og arbeidsutvalget.
2.8 Lederen skal i sitt arbeid ta hensyn til årsmøtets og styrets vedtak, tanker og ideer.
2.9 Disse retningslinjene fritar ikke lederen fra å utføre andre arbeidsoppgaver som styret bestemmer.
2.10 Disse retningslinjene er vedtatt av styret og kan til enhver tid endres av dette.

Melhus 24.06.97
Årsmelding for Melhus Idrettslag 2007

Postet av Melhus IL den 26. Mar 2008

Melhus IL
(26.03.08) Arbeidsutvalget takker alle som har gjort en innsats for Melhus Idrettslag i året som har gått. Årsmeldingen beskriver nærmere året 2007.

Årsmelding for Melhus Idrettslag 2007

Styret i Melhus Idrettslag har i 2007 bestått av følgende:

Arbeidsutvalget :Avdelingsledere:

Leder Ruth Laila Berge Fotball John Syrstad
Nestleder Terje Garli Orientering Audun Kleiven
Sekretær Trim Ragnhild Omdal
Kasserer Ann Kristin Moe
Håndball Elias Skottvoll
Styremedlem Kurt Ove Brattset
Volleyball Marit Seehuus
Vararep. Håvard Døhl
Svenn Are Leraand
Styrkeløft Vegard Lilleler
Vararep. Geir Leikvold
Ski Sivert Keiserås
Allidrett Helge Kvam

Regnskapsfører: Effektiv Bedrift

Revisorer: Magne Thomassen, Jon Johansen

Møtevirksomhet
Det er avholdt 5 møter i arbeidsutvalget der 36 saker har vært behandlet og 5 møter i hovedstyret der 46 saker er behandlet.

Melhusfestivalen : 17. 18. – 19. august 2007
Melhusfestivalen er utvilsomt den helga som engasjerer flest foreldre i Melhus IL.
Det legges ned over 2000 dugnadstimer for å få denne festivalen i mål fra fredag til søndag. Etter 4 år som festivalsjef så har en av de største utfordringene vært å skape en festival som alle mellom 0 - 100 år vil besøke. Årets festival ble utvilsomt den som vil bli husket som den best besøkte på mange år på dagtid. Vi hadde ca.8000 mennesker innom i løpet av festivalhelga. Været gjorde sitt til at folk kom da det var bra vær både lørdag og søndag. Folk kosa seg med både volleyball, fotball og styrkeløft. Det hele toppet seg på søndag da det var fullt hus inne i storteltet. Over 2000 mennesker fikk en dag de sent vil glemme da vi hadde besøk av både Malin fra MG-junior og familiekonsert med The Kids. I tillegg var det fullt ute på festivalområdet og på tivoliet, så bare på søndagen var det 4000 mennesker oppe i Gruva som koste seg i sola.

Melhusfestivalen er det viktigste arrangementet vi har her i Melhus IL og som gir oss mest penger tilbake. Derfor er det viktig at nå når festivalen er så til de grader oppe og går både når det gjelder gjennomføring og økonomi at vi fremover også er like positiv til å stille opp for laget, slik at festivalen lever i mange år fremover.

Ved å bidra til at Melhus IL som det største idrettslaget i Gauldalen har en solid økonomi, er vi alle med på å legge grunnlaget for at våre barn kan ha både et sportslig og sosialt tilbud som de helt sikkert kommer til å dra nytte av resten av livet.

Tusen takk til alle som bidro til at årets festival ble en suksess.

Terje Garli
Festivalsjef 2007

Lotteriet hadde i år som vanlig reisepremier.

Festivaloverskuddet ble bra også i år. Hele overskuddet ble utbetalt til avdelingene, - det ble en timepris på kr 92,- og rekordutbetaling. I tillegg kunne vi avsette midler til neste års festival.

Økonomi
Økonomien i laget er god.
Skiavdelingen ønsker å oppgradere anlegget i Skjetnemarka, men det er ikke avklart hvordan grunneier ønsker å disponere området.

Vi retter en takk til vår hovedsponsor Melhusbanken, samt alle øvrige sponsorer for all økonomisk støtte i 2007.

Medlemsbladet
Vi har i 2007 gitt ut to utgaver av medlemsbladet, med annonser både vår og høst. Det er nå ytret ønske fra avdelingene om bare en utgivelse i 2008. Medlemsbladet går med underskudd, som dekkes av hovedlaget.

Spilleautomater
Automatene ble fjernet 1. juli 2007, uten de altfor store utfordringer for MIL. Vi var forberedt på dette og alle avdelingene tok det til etterretning når budsjett for 2007 ble planlagt.

Klubbhuset
Klubbhuset trenger stadig vedlikehold. 2 nye klosett er kjøpt og byttet ut i 2007. Husstyret består av Geir Leikvold ( leder), Per Sand og Øyvind Dahle. Ansvarlig for utleie er Gunnar Heggstad. Husstyret vil utarbeide en prioriteringsplan mht. vedlikehold for kommende år.

2007 har vist seg som et tungt år med hensyn til å skaffe tillitsvalgte til sentrale verv. Vi ønsker derfor å oppfordre alle som er interessert i å bidra til at idrettslaget fortsatt kan tilby aktiviteter for store og små til å ta kontakt.

Arbeidsutvalget ønsker med dette å takke alle som har gjort en innsats for Melhus Idrettslag i året som har gått.
Melhus Idrettslag 110 år i 2008

Postet av Melhus IL den 28. Feb 2008

Melhus IL 110 år 28. februar 2008
Melhus IL
 
Melhus IL
(28.02.08) 28. februar 2008 er det 110 år siden Melhus Idrettslag ble stiftet. Dette vil vi feire ved mange forskjellige anledninger, fordelt gjennom hele året. Vi vil bruke dette året til å vise hva vi står for som klubb. Samhold og samarbeid avdelingene i mellom vil gjøre seg gjeldende ved flere arrangement.

Vi vil sette utøvere, foreldre/foresatte og frivillige som gjør at vi kan drive med idrett i fokus.

Det er takket være den store innsatsen og engasjementet alle bidrar med på frivillig basis som gjør Melhus Idrettslag til et så stort og flott Idrettslag. Vi kan være stolte av oss selv, når vi ser den positive utviklingen vi har.

Med ønske om et flott jubileumsår i idrettens tegn

hilsen Ruth Laila Berge
Leder Melhus IdrettslagVedtekter for æresbevisninger Melhus IL

Postet av Melhus IL den 26. Feb 2008

(26.02.08) Spørsmål om æresbevisninger tas opp i hovedstyret minst to måneder før årsmøtet.

Avdelingsledere og hovedstyre har ansvar for at mulige kandidater blir nominert. Hovedstyret har den endelige avgjørelsen. Forslagsstillere skal ved nominasjon av sine kandidater også ta hensyn til de medlemmer som arbeider stille og uten store ord men som nesten alltid, år etter år er en trofast funksjonær på store og små arrangement.

Les mer om æresbevisningene i Melhus Idrettslag.

Melhus Idrettslag har følgende æresbevisninger:

1. LAGETS DIPLOM

Kan tildeles idrettsutøvere som har oppnådd kretsmesterskap eller bedre.

2. PRESTASJONSPOKALEN

Prestasjonspokalen med inskripsjon og lagets emblem kan hvert år tildeles den eller de idrettsutøvere - individuelt eller lag - som har oppnådd spesielt gode resultater i en eller flere disipliner. Vinnes pokalen over flere år av samme utøver, tilføres nytt årstall.

Pokalen kan vinnes av :

* Idrettsutøvere som tar medalje i et offisielt Norgesmesterskap eller tilsvarende/ bedre.

* Idrettsutøvere som har deltatt på det norske landslag i en eller annen idrett.

3. FORTJENESTEMEDALJEN

Fortjenestemedaljen tildeles med diplom. Kan tildeles den eller de som har utført et særlig godt arbeid for laget - sportslig eller administrativt :

a. Idrettsutøvere som har vært gode ambassadører for laget gjennom nasjonal eller internasjonal deltakelse. Utmerkelsen tildeles etter kandidatens idrettskarriere er slutt eller nedtrappet til lokal deltakelse.

b. Idrettsutøvere som har vært gode ambassadører for laget gjennom sin innsats i en lengre periode - selv uten å kunne skilte med topp- plasseringer.

c. Idrettsutøvere som etter endt karriere tar hånd om rekruttering i laget og arbeider aktivt som trener, instruktør eller tar annet administrativt arbeid over lang tid.

d. Medlemmer som påtar seg store ansvar- og arbeidsoppgaver i forbindelse med utbygging av anlegg, og som med stor entusiasme arbeider til lagets beste - som også kan være en kortere periode.

4. ÆRESMEDLEMSKAP

Tildeles medlemmer som har ydet laget store og verdifulle tjenester.

De tildeles lagets æresmedalje med diplom. Det forutsettes at vedkommende tidligere er tildelt lagets Fortjenestemedalje og etter den tid har fortsatt sin innsats for laget.

Utdeling av æresbevisninger skjer på årsmøter, årsfester eller jubileumsfester etter vedtak med minst 2/3 flertall i hovedstyret.

Melhus, 24.06.97
Æresmedlemmer / Fortjenestesmedaljer Melhus IL

Postet av Melhus IL den 31. Jan 2008

Melhus IL
(31.01.08) Oversikt over Æresmedlemmer og Fortjenestesmedaljer i Melhus Idrettslag.

ÆRESMEDLEMMER M I L

NAVN:

UTNEVNT ÅR:

Bakk, Eivind

1998

Gimse, Anton

FØR 1938

Grønning, Ole

1978

Graabak, Arne

1993

Haugnæss, Klaus

1998

Hollakleiv, Ivar

1983

Keiserås, Ivar

1993

Keiserås, Lars

1988

Langlete, Jan Erik

1998

Larsen, Lars

FØR 1969

Lefstad, Arnold

1988

Løvseth, Alfred

FØR 1969

Moe, Johan Bernt

FØR 1938

Omdal, Ragnhild

1993

Oterholm, Erling

1998

Rokseth, John

FØR 1938

Singstad, Bjørg

1988

Singstad, Jens Olav

1973

Skotvoll. Sivert E.

1993

Søpstad, Albert

FØR 1938

Tisløv, Lars

1938

Aasen, Per

1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

FORTJENESTEMEDALJE MELHUS I L

NAVN

TILDELT ÅR

Amundal, Arnfinn

1998

Bakk, Eivind

1988

Berg, Gerd

1983

Berg, Jan Ketil

1993

Berg, Judith

1998

Blekesmark, Per

1979

Flisen, Einar

1980

Gimse, Asbjørn

1983

Granås, Odd

1979

Granås, Svein

1998

Grønning, Ole

1976

Graabak, Arne

1979

Haugbjørg, Jostein

1998

Haugnæss, Klaus

1980

Hollakleiv, Ivar

1976

Hollakleiv, Marit

1998

Holstad, Helge

1979

Hustoft, Kåre

1983

Keiserås, Ivar

1979

Keiserås, Lars

1979

Langlete, Jan Erik

1976

Langørgen, Ellinor

1988

Lefstad, Arnold

1976

Ler, Kjell

1998

Løkken, Sverre

1983

Melbye, Dag

1988

Mikkelsen, Steinar

1998

Nordbotn, Bjarne

1998

Omdal, Ragnhild

1979

Oterholm, Erling

1988

Roksvaag, Per

1980

Rønning, Anne Jorun

2004

Rønning, Jan Steinar

2004

Sand, Per

1998

Singstad, Bjørg

1979

Singstad, Bård

1998

Skotvoll, Sivert E.

1979

Stendahl, Sverre

1998

Sunnset, Sigurd

1979

Syrstad, Einar

1988

Søberg, Klaus

1979

Søpstad, Hilmar

1979

Tevik; Heidi

1988

Thomassen, Magne

1988

Tranmæl, Torbjørn

1988

Undlien, Anny Winsnes

1988

Øyum, Gudmund

2004
Retningslinjer for hærverk

Postet av Melhus IL den 15. Jan 2008

Melhus IL
(26.03.08) Retningslinjer ved hærverk på Melhus Idrettslags arenaer, herunder klubbhus i Gruva, anlegg i Gruva, Vassfjellhytta, skianlegg i Skjetnemarka og Volleyballbaner.
Les mer for nærmere beskrivelse.

Retningslinjer hærverk: 

Barn under 15 år : Ikke strafferettslig ansvarlig, foreldre skal involveres i møte med avdelingsleder, for om mulig å løse saken internt.

Foreldre er ansvarlig for økonomiske og rettslige forpliktelser i henhold til straffeloven.

Barn over 15 år : Strafferettslig ansvarlig, men foreldre bør informeres.

Det forventes av Melhus Idrettslag av slike saker løses i henhold til straffeloven, og at de som utøver hærverk eller andre straffbare handlinger er erstatningspliktige i forhold til Melhus Idrettslag.

Ingen av sakene skal løses på trening eller i påhør av andre utenforstående.

Leder i Melhus Idrettslag skal informeres og om nødvendig taes med på møter.

Der det er nødvendig å involvere politi / forsikring skal leder ta ansvar og ha den oppfølgende rolle.

Vedtatt i hovedstyremøte 5. desember 2007.