Referat årsmøte 2023

Postet av Ida Aakvik den 22. Mar 2023

Protokoll fra årsmøte i Trollheimen sykkelklubb 2023


Årsmøtet ble avholdt 15/3- 2023 på Svorkabygget i Surnadal


Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret opplyste om 13 stemmeberettigede medlemmer

Forslag fra styret:

13 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.

Forslaget ble vedtatt.


Sak 2 Valg av dirigent

Leif Roger Bergheim

Enstemmig.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.


Sak 3 Valg av protokollførere

Forslag fra styret:

Ida Aakvik velges som protokollfører.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.


Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag fra årsmøtet:

Gunnar Bøe og Per Helge Bævre velges til å underskrive protokollen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.


Sak 5 Godkjenning av innkalling

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.

Enstemmig godkjent

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.


Sak 6 Godkjenning av sakliste

Forslag fra styret:

Saklisten godkjennes.

Enstemmig godkjent

Forslaget ble vedtatt.Sak 7 Godkjenning av forretningsorden

Forslag fra styret:

Forretningsorden godkjennes.

Forslaget ble vedtatt.


Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Forslag fra styret:

Årsberetningen godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.


Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand,

Forslag fra styret:

Regnskapet godkjennes.

Regnskapet ble gjennomgått i plenum

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.


Sak 10 Behandling av forslag og saker

Sak 10.1 Draktbestilling. Info

Sak 10.2 Sponsing av utøvere. Info


Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 11.1

Forslag fra styret:

Medlemskontingent for 2024.

Egen gruppe for støtte-medlemmer, 100,-

0-20 år, 150,-

20- 30 år, 200,-

Over 30 år, 350,-

Ingen forandring fra 2023.

Vedtak: Forslag på årsmøtet enstemmig vedtatt


Sak 12 Vedta sykkelklubbens budsjett

Forslag fra styret:


Budsjett for 2023 vedtas


Vedtak: Forslaget ble vedtatt. (null-budsjett)


Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Forslag fra styret:

Beholde dagens organisasjonsplan

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.


Sak 14 Valg

14.1 Valg styre

Valg av styreleder:

Leif Roger Bergheim


Valg av nestleder:

Nei

Valg av øvrig[e] styremedlem[mer]:

Arnstein Fjelnseth

Lasse Skjølsvold

Oda Halle

Styret i [idrettslaget] består fra [dato for årsmøtet] av følgende personer:

Leder Leif Roger Bergheim (til 2023) Nestleder Gaute Moen (til 2024)

Kasserer Arnstein Fjelnseth (til 2023) Styremedlem Ida Aakvik (til 2024)

Styremedlem Lasse Skjølsvold (til 2023) Styremedlem Oda Halle (til 2023)

Styremedlem Rune Kvande (til 2024)


14.2 Valg av kontrollutvalg

Valg av to medlemmer av kontrollutvalget

Forslag fra valgkomiteen:

Jan Olav Polden

Kjetil Sogge


Vedtak: Forslaget ble vedtatt.


Valg av varamedlem[mer] til kontrollutvalget

Forslag fra valgkomiteen:

Pål Ranes

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene


Forslag fra styret:

Idrettsrådet, leder og nestleder

Vara: andre styremedlemmer

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

14.4 Valg av valgkomité

Valg av leder i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Oddny Hoem

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av medlemmer i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Gaute Moen

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Gunnar Bøe

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.